بیمه سلامت مازندران

اخذ درگاه ارتباط مستقیم نسخ الکترونیک از بیمه خدمات درمانی استان مازندران

شرکت نوین فناوران آرتاتک مازندران در جهت ایجاد بستر مناسب برای راحتی  و آسایش موسسین و پرسنل محترم داروخانه ها که یکی از اهداف این شرکت می باشد. در خصوص اخذ درگاه ارتباط مستقیم نسخ الکترونیک اقدام نموده است.